Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky

Texty dopisů od Willieho a Klogga

Texty dopisů z poštovní schránky, co se k ní leze po žebříku.

Někdy se hodí dobrá rada od Willa T.

Dear Klaymen,
Please feed my pet flytrap. He eats ring-food. I do not.
Love Willie

Drahý Klaymene,
Nakrm prosím mého mazlíčka mucholapku. Žere kulaté žrádlo. Já ne.
Milující Willie

My pal Klaymen
Have you seen my cool music box? Be careful when you play.
Sincerely Willie

Můj kamaráde Klaymene
Viděls' už mojí cool hrací skříňku? Buď opatrný, když na ní budeš hrát.
S pozdravem Willie

Greetings Klay,
I mixed up the boom-sticks. Will you help unmix them?
Friends Willie

Pozdravení Klayi,
Pomíchaly se mi výbušniny. Pomůžeš mi je roztřídit?
Tvůj kamarád Willie

Klaymen-Haymen
Blow up the Weasel and we can feast for days!
Buddies, Willie

Klaymene-Haymene
Odpal Bestii a můžeme slavit!
Kámoš Willie

Hi Klay,
Me again. Make an "H" for Hoborg.
Willie Trombone

Čus Klayi,
To jsem zase já. Udělej "H" jako Hoborg.
Willie Trombone

Klaaaaymen,
You may use my beaker to drink from the skull. I am a hoop-head.
Willie

Klaaaaymene,
Klidně použij mojí skleničku na pití z lebky. Já mám kroužek na hlavě.
Willie

Dear Klaymen
Pass thru the spikes to press the fog-horn button.
Love Willie
Drahý Klaymene,
Přejdi přes hřeby a zmáčkni tlačítko fog-horn.
Milující Willie

Greetings Klaymen
You may drink from my secret fountain by the unsecret tree.
Pals, Willie
Nazdar Klaymene
Můžeš se napít z mé tajné fontány pod netajným stromem.
Kolega, Willie

Klay-Klay-Bo-Bay
Spitting is fun. It is fun to spit and change the notes.
Brother Willie

Klayguy
Make the foghorn noise next to "Frenchie". He is my pet.
William
Klaykluku
Dělej hluk kousek od "Frenchie". Je to můj miláček.
William

Klaaaaamen,
Thank you for killing Weasel. Now i CAN Drive in circles.
Willie Trombone
Klaaaaamene,
Díky za zabití bestie. Teď MŮŽU jezdit v kruzích.
Willie Trombone

Dear Klaymen,
Three locks must unlock. Call yourself a chicken-pock.
Brother Willie
Drahý Klaymene,
Tři zámky musí být odemčeny. Nazvi se chicken-pockem.
Brother Willie

Dear Klay
I like shooting cannons. I still like shooting cannons.
W.T.
Drahý Klayi
Mám rád střílení z kanónů. Pořád mám rád střílení z kanónů.
W.T.

Klaymen,
I think you Broked the lake! I will not tell.
William

Klaymen,
The fifth ring turns on the radio.
Willie

Klay! Klay!
I am playing my favorite song on the lake walls!
Friends, Willie

Klaymen,
Doors are fast. We are faster.
Willie T.
Klaymene,
Dveře jsou rychlé. My jsme rychlejší.
Willie T.

Klay guy
Lure Bil away with his blue bear.
Willie Trombone
Klaykluku
Navnaď Bila pryč pomocí jeho modrého medvídka.
Willie Trombone

Hiiiiii,
Sometimes, we see more when there is no light.
Willie
Ahooooj,
Někdy vidíme více beze světla.
Willie

Greetings Klay,
What goes Boom! must go up.
Mr. Trombone

Hi friend,
Someone needs to knock some sense into that Bil.
Willieeeee
Kamaráde,
Někdo by měl vtlouct nějaký smysl do Bila.
Willieeeee

Někdy jsou dopisy úplně o ničem:

Klaymen,
How do you spell Hoborg?
Love, Willie
Klaymene,
Jak se píše Hoborg?
S láskou, Willie

Klayyyyy,
Send this letter to three friends or you will fall ill.
Willie Dewan
Klayiiii,
Pošli tenhle dopis třem kamarádum, jinak onemocníš.
Willie - ministr financí

Dear Klaymen,
You read too much
Willie
Drahý Klaymene,
Moc čteš
Willie

Klay friend,
You read too darn much.
Willie

Dear Klay,
At first, this was fun, but now you're being a baby.
From Willie
Drahý Klayi,
Ze začátku to byla sranda, ale už se chováš jako malé dítě.
Od Willieho

Hello,
Still no mail!
From Willie
Ahoj,
Pořád žádný dopis!
Od Willieho

Greetings again,
If you throw this away, I'll think less of you.
Willie
Ahoj znova,
Když tenhle dopis zahodíš, budu o tobě smýšlet zle.
Willie

K.
Hi chum! My head has a whole in it.
W.
K.
Čau kamaráde! Moje hlava má v sobě díru.
W.

Dear Klaymen,
Hang me from a tree by my hoop so I can play "Absalom".
Willie
Drahý Klaymene,
Zavěs mě na strom za můj kroužek na hlavě abych mohl hrát "Absalom".
Willie

Jindy vám napíše i Klogg:

Klaymen,
You should give up.
Klogg

Klaymene,
Měl by ses nechat podat.
Klogg

Klaymen,
Ding Dong The Willie's Dead!
Klogg

Klaymene,
Bim, bam... Willie je mrtvý!
Klogg

Klay,
Hoborg says that he wants to wear you his crown.
Klogg

Klayi,
Hoborg říká, že chce, abys nosil jeho korunu.
Klogg

Brother,
Let us rule this world side by side!
Klogg

Bratře,
Nech nás vládnout na tomto světe!
Klogg

Klaymen,
You must be mistaken.
Klogg

Klaymene,
Musíš se mýlit.
Klogg

Klaymen,
Why did you turn my Bil against me?
Klogg
Klaymene,
Proč jsi otočil Bila proti mně?
Klogg

Klay,
We are from the same mold.
Klogg
Klayi,
Jsme ze stejné hmoty.
Klogg

Klaymen,
I have a gift waiting for you at my castle
Klogg
Klaymene,
Mám pro tebe dárek čekající v mém hradě
Klogg

Klaymen,
I was once naive like you.
Klogg
Klaymene,
Byl jsem stejně naivní jako ty.
Klogg

Klaymen,
I write well, yes?
Klogg
Klaymene,
Píšu správně, ano?
Klogg

Powered by Etomite CMS.