Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky

Textový opis vzkazu z disketek

Video můžete zhlédnout zde.

Erm...
Hhm, Hhm...
Hello!
Ahoj!
Me Willie.
Já jsem Willie.
Me Willie Trombone!
Willie Trombone.
These disks tell a story. Story about good. Story about bad.
Tyto diketky vyprávějí příběh. Příběh dobra. Příběh zla.
These disks are all that are left of the true story...
Tyto disketky jsou vše, co zůstalo z pravdy.
True story of the closing of the third age.
Pravda o konci třetího věku.
Willie know that once you know this truth, then you know what to do.
Willie ví, že když budeš znát tuhle pravdu, budeš vědět, co máš dělat.
Listen. I tell you.
Poslouchej. Povím ti o tom.
It all start with Hoborg, him being who had to create, because...
Všechno se to začalo Hoborgem, tím kdož musel tvořit, protože...
He had to.
Musel.
He make him world full of beauty, and wonder.
Stvořil pro sebe svět plný krásy a zázraků.
This world, the Neverhood, a world where he could live forever and ever more.
Tento svět, Neverhood, svět, kde mohl žít navždy..
Hoborg thought this world would make him happy.
Hoborg si myslel, že ho svět rozveselí..
But it make him... saaaaad.
Ale on ho... rozesmutněl.
Walking around his big beatiful new world make him feel aaaall alone.
Jak tak chodil po svém velkém novém světě, začal se cítit osamocený.
But then, Hoborg get him an idea.
Ale v tom Hoborg dostal nápad.
He said,
Řekl:
"I know. I'II make a friend to enjoy this world with me."
"Už vím. Udělám si kamaráda aby si užíval tento svět společně se mnou"
Hoborg happy to have a new friend.
Hoborg był šťastný, že má nového kamaráda.
He named him 'Klogg' and welcome him to the Neverhood.
Pojmenoval ho "Klogg" a přivítal ho v Neverhoodu.
"Everything you see here is yours to enjoy. You and I shall spend all our days here together. With you by my side, I'II make more-"
"Vše co zde vidíš je tvoje k užívání. Ty a já tady strávíme všechny své dny společně. S tebou po svém boku, udělám více-"
"Crown!"
"Koruna!"
"No! - I mean, no, Klogg.
"Ne! - Říkám ne, Kloggu.
This crown is the only thing that you cannot have.
Tato koruna je jediná věc, kterou nemůžeš mít.
I am ruler of this world, the Neverhood, and a ruler needs his crown.
Jsem vládcem tohoto světa, Neverhoodu - a vládce potřebuje svoji korunu.
Surely you can understand that.
Brzy to pochopíš.
Now go, and explore your new home, while I go back to my Throne Room and plan some more people to make."
Teď jdi a prozkoumej svůj nový domov, mezitím co půjdu zpět do Trůnního Sálu plánovat nové lidi."
So, Hoborg go to make more friends, and Klogg start thinking baaad things...
Takže Hoborg si šel dělat další kamarády a Klogg začal uvažovat o zlýýých věcech...
Sitting in the Throne Room Hoborg start thinking about who he make next...
Hoborg sedíc ve svém Trůnním Sále přemýšlel koho udělá dalšího...
"Huh? What?? My... crown!"
"Eé? Co?? Moje... koruna!"
"Hee hehehar!
"Ha ha ha!
Now, Hoborg, we shall see who rules this world!
No Hoborgu, těď uvidíme, kdo bude vládnout tomuto světu!
You cannot rule without a crown!"
Ty bez koruny vládnout nemůžeš!"
"Klogg! No!!"
"Kloggu! Ne!!"
"I declare myself, Klogg, ruler of the Neverhood!"
"Já se tituluji: Klogg - vládce Neverhoodu!"
"What... have... I... done...?"
"Co... jsem... to... udělal...?"
"Yeeeow! Sheeesh! M-my, this baby packs a wallop!...what's this?
"&Áááá! Oáóó! M-maaminko, tohle děcko potřebuje seřezat! ...co se to děje?
Hahaaa! Frozen solid, hmmmm?
Hahaaa! Zamrznul, což?
It seems this crown does more than give you reign over the Neverhood - it's also your secret to life.
Zdá se, že tahle koruna ti dává víc než moc nad Neverhoodem - je to také tajemství tvého života.
What a pity!"
Jaká škoda!"
Klogg right about that.
V tom měl Klogg pravdu.
Without his crown, Hoborg stuck in a biiiig helpless sleep.
Bez svojí koruny upadl Hoborg do velkéého bezmocného spánku.
Uh, that Klogg scare me!
Och, ten Klogg mě ale štve!
Things look icky.
Vypadá to, že je vše ztraceno.
But maybe hope maybe...
Ale možná je naděje... možná...
A life seed!
Zrnko života!
Hoborg booboo with Klogg.
Hoborg to s Kloggem zkazil.
Klogg go all stinky bad!
Klogg je prosáklý zlem!
But Willie know what good. Yeees!
Ale Willie ví, co je dobré. Jooo!
Uh, me hope Klogg no find out about this... Scaring...
Oh, doufám, že na to Klogg nepřijde... Bojím se...
Happy Birthday !!!
Veselé narozeniny !!!
If you watching this - you do good!
Jestli na tohle koukáš, děláš dobře!
Willie happyyy!
Willie má radost!
Now you need this.
Teď potřebuješ tohle.
You go and do more good!
Jdi a čiň dobro!
And look out for bad.
Ale dávej si pozor na zlo.
Willie know: Bad is always where you forget to look.
Willie ví: Zlo je všude tam, kam si se zapomněl podívat.
Byeeeeeeee!
Měj se!

Powered by Etomite CMS.